Обществени поръчки

Документите са публикувани в „Профил на купувача“ на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД, в платформата по чл. 39а от ЗОП, на следният интернет адрес:
https://app.eop.bg/today/207928
Дата на публикуване 04.05.2022г.
Срок за получаване на оферти: 30.05.2022г., 23:59ч.

Документите са публикувани в „Профил на купувача“ на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД, в платформата по чл. 39а от ЗОП, на следният интернет адрес:
https://app.eop.bg/today/204842
Дата на публикуване 13.04.2022г.
Срок за получаване на оферти: 03.05.2022г., 23:59ч.

Документите са публикувани в „Профил на купувача“ на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД, в платформата по чл. 39а от ЗОП, на следният интернет адрес: https://app.eop.bg/today/129842
Дата на публикуване 16.04.2021г.
Срок за получаване на оферти: 13.05.2021г., 23:59ч.

Документите са публикувани в „Профил на купувача“ на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД, в платформата по чл. 39а от ЗОП, на следният интернет адрес: https://app.eop.bg/today/111603
Дата на публикуване 19.02.2021г.
Срок за получаване на оферти: 17.03.2021г., 23:59ч.

1. Решение за откриване на процедура-02.03.2020г-17.29ч.
2. Обявление за поръчка, 02.03.2020г., 17.29ч.;
3. Документация-Част-1-02.03.2020г,17.29ч.
4. Документация, Част 2, 02.03.2020г., 17.29ч.;
5. Образци на документи, 02.03.2020г., 17.29ч;
6. Espd-request, 04.03.2020г., 10.00ч.;
7. Протокол № 1 от работата на Комисия, 09.04.2020г., 14.15ч.;
8. Съобщение за отваряне на ценови предложения, 24.04.2020г., 15.35ч.;
9. Протокол № 2 от работата на Комисия, 20.05.2020г., 17.25ч.;
10. Протокол № 3 от работата на Комисия, 20.05.2020г., 17.25ч.;
11. Доклад от работата на Комисия, 20.05.2020г., 17.26ч.;
12. Решение за избор на изпълнител, 20.05.2020г., 17.26ч.;
13. Договор за Обособена позиция № 1, 13.07.2020г., 17.21ч.;
13.1. Техническо предложение за Обособена позиция № 1, 13.07.2020г., 17.21ч.;
13.2. Ценово предложение за обособена позиция № 1, 13.07.2020г., 17.21ч.;
14. Договор за Обособена позиция № 2, 13.07.2020г., 17.21ч.;
14.1. Техническо предложение за Обособена позиция № 2, 13.07.2020г., 17.22ч.;
14.2. Ценово предложение за обособена позиция № 2, 13.07.2020г., 17.22ч.;

1. Решение, 21.02.2020г., 11.05ч.
2. Покана, 21.02.2020г., 11.05ч.
3. Приложени образци на документи_1, 21.02.2020г., 11.05ч.
4. Приложени образци на документи 2 – КСС, 21.02.2020г.-11.05ч.
5. Съобщение – отваряне ценови оферти, 12.03.2020г., 17.19ч.
6. Протокол от работата на Комисия, 17.03.2020г., 16.58ч.
7. Доклад от работата на Кимисия, 17.03.2020г., 16.58ч.
8. Решение за избор на изпълнител, 17.03.2020г., 16.59ч.
9. Договор за ОП № 1, 04.05.2020г., 17.00ч.
9.1. Ценово предложение за ОП № 1, 04.05.2020г., 17.00ч.
9.2. Техническо предложение за ОП № 1, 04.05.2020г., 17.00ч.
9.3. Линеен график за ОП № 1, 04.05.2020г., 17.00ч.
10. Договор за ОП № 7 , 04.05.2020г., 17.01ч.
10.1. Ценово предложение за ОП № 7, 04.05.2020г., 17.01ч.
10.2. Техническо предложение за ОП № 7, 04.05.2020г., 17.01ч.
10.3. Линеен график за ОП № 7, 04.05.2020г., 17.01ч.
11. Договор за ОП № 2, 04.05.2020г., 17.02ч.
11
.1. Ценово предложение за ОП № 2, 04.05.2020г., 17.02ч.
11.2. Техническо предложение за ОП № 2, 04.05.2020г., 17.02ч.
11.3. Линеен график за ОП № 2, 04.05.2020г., 17.02ч.
12. Договор за ОП № 5, 04.05.2020г., 17.03ч.
12.1. Ценово предложение за ОП № 5, 04.05.2020г., 17.03ч.
12.2. Техническо предложение за ОП № 5, 04.05.2020г., 17.03ч.
12.3. Линеен график за ОП № 5, 04.05.2020г., 17.03ч.
13. Договор за ОП № 6, 04.05.2020г., 17.04ч.
13.1. Ценово предложение за ОП № 6, 04.05.2020г., 17.04ч.
13.2. Техническо предложение за ОП № 6, 04.05.2020г., 17.04ч.
13.3. Линеен график за ОП № 6, 04.05.2020г., 17.04ч.
14. Договор за ОП № 4, 04.05.2020г., 17.05ч.
14.1. Ценово предложение за ОП № 4, 04.05.2020г., 17.06ч.
14.2. Техническо предложение за ОП № 4, 04.05.2020г., 17.06ч.
14.3. Линеен график за ОП № 4, 04.05.2020г., 17.06ч.
15. Договор за ОП № 3, 07.05.2020г., 17.22ч.
15.1. Ценово предложение за ОП № 3,, 07.05.2020г., 17.22ч.
15.2. Техническо предложение за ОП № 3, 07.05.2020г., 17.22ч.
15.3. Линеен график за ОП № 3, 07.05.2020г., 17.23ч.

1. Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги №ПО-04-59/05.09.2019г., 07.10.2019г.,13:50 ч.
2. Доклад за обследване на енергийна ефективност – Приложение №5 към Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги № ПО-04-59/05.09.2019г., 07.10.2019, 13:52
3. Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги №ПО-04-58/05.09.2019г., 07.10.2019г.,13:45ч.
4. Доклад за обследване на енергийна ефективност – Приложение №5 към Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги № ПО-04-58/05.09.2019г., 07.10.2019, 13:48ч.
5. Техническа спецификация – Приложение №1 към договори за възлагане на обществена поръчка за усуги № ПО-04-58/05.09.2019г. и № ПО-04-59/05.09.2019г., 07.10.2019, 13:38ч.
6. Решение за избор на Изпълнител, 21.08.2019г., 16:41ч. №1 към договори за възлагане на обществена поръчка за усуги № ПО-04-58/05.09.2019г. и № ПО-04-59/05.09.2019г., 07.10.2019, 13:38ч.
7. Доклад от работата на комисията, 21.08.2019г., 16:40ч.
8. Протокол № 2, 21.08.2019г., 16:38ч.
9. ПРОТОКОЛ №1 по чл. 54, ал. 7 ОТ ППЗОП, 21.08.2019г., 16:36ч.
10. Писмо за отваряне на ценови предложения, 12.08.2019г., 10:30ч.
11. ЕЕДОП, 12.07.2019г., 17:02ч.
12. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В СГРАДИ СТОПАНИСВАНИ ОТ „УОС“ ЕАД В ГР. АПРИЛЦИ“-част 3, 12.07.2019
13. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В СГРАДИ СТОПАНИСВАНИ ОТ „УОС“ ЕАД В ГР. АПРИЛЦИ“-част 2, 12.07.2019
14. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В СГРАДИ СТОПАНИСВАНИ ОТ „УОС“ ЕАД В ГР. АПРИЛЦИ“-част 1, 12.07.2019
15. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В СГРАДИ СТОПАНИСВАНИ ОТ „УОС“ ЕАД В ГР. АПРИЛЦИ“, 12.07.2019г., 17
16. Обявление за поръчка, 12.07.2019г., 17:02ч.
17. Решение за откриване на процедура, 12.07.2019г., 17:02ч.

1. Договор № ПО-04-85 от 05.08.2016г. , 05.08,2016г., 17:16ч.
2. Договор № ПО-04-81 от 26.07.2016г., 26.07.2016г., 17:24ч.
3. Решение за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД – летен сезон 2016 г., 2017 г. и 2018 г.
4. ПрПротокол 4 за разглеждане и оценка на Финансовите предложения в Плик №3 на допуснатите участници, 29.06.2016г, 17:12ч.
5. Съобщение за отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите до този етап участници в обществената поръчка, 24.06.2016г., 17:09ч.
6. Протокол 3 за разглеждане и оценка на Техническите предложения в Плик №2 на допуснатите участници, 23.06.2016г., 16:55ч.
7. Протокол 2 за разглеждане на допълнително представените документи от участниците, 15.06.2016г., 17:13ч.
8. ПРОТОКОЛ N 1 от заседание на комисията за провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД – летен сезон 2016, 2017 и 2018г.“ в две обособени позиции, 26.
9. ОТГОВОР ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ – УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В ПОЧИВНИ БАЗИ, СОБСТВЕНОСТ НА „УОС“ ЕАД – ЛЕТЕН СЕЗОН 2016,2017 И 2018 ГОДИНИ“ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
10. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД – летен сезон 2016,2017 и 2018 години“ в две обособени позиции, 19.04.2016г., 17:00ч.
11. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на „УОС” ЕАД – летен сезон 2016, 2017 и 2018 години” в две обособени позиции, 19.04.2016г., 17:00ч.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД – летен сезон 2016,2017 и 2018 години“ в две обособени позиции, 19.04.2016 г.
13. РРЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД – летен сезон 2016,2017 и 2018 години“ в две обособени позиции, 19.04.2016г., 17:00ч.

Публични покани

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), чл. 31 – 36, чл. 37, ал. 1, чл. 42 и 43 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), министърът на образованието и науката в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата, със свое решение, отразено в Протокол № 0723-21/23.02.2022 г., обявява конкурс за избор на един независим член на Съвета на директорите на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София.
Линк към обявлението: https://www.mon.bg/bg/100870

Документите са публикувани в „Профил на купувача“ на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД, в платформата по чл. 39а от ЗОП, на следният интернет адрес:
https://app.eop.bg/today/139650
Дата на публикуване 28.05.2021г.
Срок за получаване на оферти: 07.06.2021г., 23:59ч.

Документите са публикувани в „Профил на купувача“ на „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД, в платформата по чл. 39а от ЗОП, на следният интернет адрес: https://app.eop.bg/today/116015
Дата на публикуване 04.03.2021г.
Срок за получаване на оферти: 15.03.2021г., 23:59ч.

1. Договор за възлагане на обществена поръчка №ПО-04-50/08.08.2019г., 05.09.2019г.,13:45 ч.
2. Техническа спецификация – Приложение №1 към договор за възлагане на обществена поръчка № ПО-04-50/08.08.2019г., 05.09.2019г.,13:50ч.
3. Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение №2 към договор за възлагане на обществена поръчка № ПО-04-50/08.08.2019г., 05.09.2019г.,13:52ч.
4. Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение №3 към договор за възлагане на обществена поръчка № ПО-04-50/08.08.2019г., 05.09.2019г.,13:54ч.
5. Писмо до участниците в обществената поръчка, дата: 26.07.2019г., час: 15:18
6. Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП, дата: 26.07.2019г., час: 15:15
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА „УОС” ЕАД” – част 2, дата: 12.07.2019г., час: 17:05
8. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА „УОС” ЕАД” – част 1, дата: 12.07.2019г., час: 17:03
9. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА „УОС” ЕАД”, дата: 12.07.2019г., час: 17:00

1. Протокол №1 на комисията по обществена поръчка Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, по обособена позиция №1
2. Договор по обособена позиция №1
3. Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти
4. Съобщение за датата на отваряне и оповестяването на ценовите оферти
5. Документация за участие в ОП по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на УОС ЕАД по две обособени позиции
6. Образци за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява ОП с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на УОС ЕАД две обособени позиции
7. Обява за събиране на оферти в процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на УОС ЕАД по две обособени позиции

1. Споразумение за прекратяване на Договор по обособена позиция №1
2. Договор по обособена позиция №1
3. Договор по обособена позиция №2
4. Договор по обособена позиция №3
5. Договор по обособена позиция №4
6. Договор по обособена позиция №5
7. Протокол №1 на комисията по обществена поръчка Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, по обособени позиции
8. Съобщение относно датата на отваряне на обществената поръчка
9. Образци за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
10. Документация за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
11. Обява за събиране на оферти в процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД

1. Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 ЗОП, 2016 г.
2. Договор с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
3. Доклад на комисията по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
4. Протокол №5 на комисията по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
5. Отваряне и оповестяване на ценовите предложения по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
6. Протокол №4 на комисията по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
7. Протокол №3 на комисията по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
8. Протокол №2 на комисията по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
9. Протокол №1 на комисията по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
10. Разяснение №2 относно техническото оборудване по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
11. Разяснение относно броя на техническото оборудване по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
12. Документация за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
13. Образци за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
14. Обява за събиране на оферти в процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”

1. Протокол на комисията по обществена поръчка Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, по обособени позиции
2. Документация за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
3. Образци за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
4. Обява за събиране на оферти в процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
5. Протокол №1 от зас. на комисията за разглеждане, оценка и класиране на пол.оферти в ред за възлагане на общ.поръчка чрез събиране на оферти с обява,с предмет „Осъщ. на денонощна физ. охрана с осигуряване на пропускв. режим на 4 обекта,собственост на УОС ЕАД

1. Протокол: Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД 2. Съобщение 3 „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД” 3. Съобщение 2 „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД” 4. Протокол 5. Съобщение 1 „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД” 6. Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД – ОБРАЗЦИ 2016 7. Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД – Приложение 1 2016 8. Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД – Публична покана 2016 9. Покана за участие в Конкурс „Избор на независим оценител“ 10. Обявление 2016 11. Съобщение 12. Приложения 13. Публична покана 14. Приложение 1 към Публична покана 15. Протокол

Търгове

В периода 06.09.2020г. до 17.00 часа на 06.10.2020г. ще се проведе първа по ред публична продан на недвижим имот, собственост на „УОС“ ЕАД с описание:
Обект „Пловдивска ученическа база“ съставляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 5061,36 /пет хиляди шестдесет и едно цяло и тридесет и шест стотни/ кв.м. извън регулацията в землището на гр. Хисаря, общ. Хисаря,обл. Пловдив, лагер „Странджата“, който имот понастоящем представлява: 
1. Част от поземлен имот № 3082 /три хиляди осемдесет и две/ с площ от 468 /четиристотин шестдесет и осем/ кв.м., която част попада в УПИ XXXII-3082 /тридесет и две римско три хиляди осемдесет и две арабско/от квартал 37 /тридесет и седми/ по плана на гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив, при граници: път, УПИ XXXI-5044, УПИ XXX-общински мероприятия, УПИ XXXIII-4124 и ПИ 3082, а
2. Останалата част от имота /с описание по акт за собственост/ попада в земеделски имот № 139332 /сто тридесет и девет хиляди триста тридесет и две/ целият с площ от 4585 /четири хиляди петстотин осемдесет и осем/ кв.м., находящ се в местността „Пловдивски път – 03“ по плана на земеразделяне на гр.  Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив, при граници: № 000676 – населено място гр. Хисаря, имот № 000524 – полски път на Община Хисаря, имот № 139340 – нива на Петко Кръстев Дюлгярски, имот № 139341 – нива на Станка Христова Кривчева и др., имот № 139339 – нива на Петко Кръстев Дюлгярски, имот № 139338 – нива на Петко Кръстев Дюлгярски, имот № 139337 – нива на Наталия Павлова Недялкова, имот № 139336 – нива на Наталия Павлова Недялкова, имот № 139335 – нива на Куман Кунов Пановски, имот № 139334 – нива на Куман Кунов Пановски, имот № 139343 – нива на Делко Иванов Паспалски и др., ВЕДНО с построените в имота сгради: масивна едноетажна сграда /спалня/ със застроена площ от 83,37 /осемдесет и три цяло тридесет и седем стотни/ кв.м., масивна едноетажна сграда /спалня/ със застроена площ от 81,26 /осемдесет и едно цяло двадесет и шест стотни/ кв.м., масивна едноетажна сграда /спалня/ със застроена площ от 81,93 /осемдесет и едно цяло деветдесет и три стотни/ кв.м., масивна едноетажна сграда /спалня и лекарски кабинет/ със застроена  площ от 238,60 /двеста тридесет и осем цяло и шестдесет стотни/ кв.м., масивна едноетажна сграда /столова и кухня/ със застроена площ от 158 /сто петдесет и осем/ кв.м., масивна едноетажна стопанска сграда /канцелария и две спални помещения за персонала/ със застроена площ 51 /петдесет и един/ кв.м., полумасивна едноетажна сграда /склад/ със застроена площ от 70 /седемдесет кв. м./; който имот описан в т. 2 съгласно кадастрална карта представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор 77270.139.332 /седем седем две седем нула точка едно три девет точка три три две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-783/01.11.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК с площ: 4585 /четири хиляди петстотин осемдесет и пет/ кв.м с адрес на поземления имот: гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив, местност ПЛОВДИВСКИ ПЪТ-03, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива категория на земята: 7, номер по предходен план: 139332, ВЕДНО с построените в имота сгради:  сграда с идентификатор 77270.139.332.1 /седем седем две седем нула точка едно три девет точка три три две точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-783/01.11.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК с площ: 155 /сто петдесет и пет/ кв.м, брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Сграда за обществено хранене; сграда с идентификатор 77270.139.332.2 /седем седем две седем нула точка едно три девет точка три три две точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-783/01.11.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК с площ: 228 /двеста двадесет и осем/ кв.м, брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Курортна, туристическа сграда; сграда с идентификатор 77270.139.332.3 /седем седем две седем нула точка едно три девет точка три три две точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-783/01.11.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК с площ: 51 /петдесет и един/ кв.м, брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Административна, делова сграда; сграда с идентификатор 77270.139.332.4 /седем седем две седем нула точка едно три девет точка три три две точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-783/01.11.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК с площ: 85 /осемдесет и пет/ кв.м, брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Курортна, туристическа сграда; сграда с идентификатор 77270.139.332.5 /седем седем две седем нула точка едно три девет точка три три две точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-783/01.11.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК с площ: 85 /осемдесет и пет/ кв.м, брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Курортна, туристическа сграда; сграда с идентификатор 77270.139.332.6 /седем седем две седем нула точка едно три девет точка три три две точка шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-783/01.11.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК с площ: 80 /осемдесет/ кв.м, брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Курортна, туристическа сграда; при съседи на имота: 77270.139.343, 77270.139.334, 77270.139.335, 77270.139.336, 77270.139.337, 77270.139.348, 77270.139.341, 77270.139.340, 77270.139.524, 77270.888.9901.

Начална цена, от която ще започне натдаването: 106 700,60лв.

Наддавателните предложения ще бъдат отворени на дата 07.10.2020 от 11.00 часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ.

Линк към РЕГИСТЪР НА ПУБЛИЧНИТЕ ПРОДАЖБИ към КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
https://sales.bcpea.org/properties/5762

1. Заповед за спечелил търга за автомобил „Фолксваген“
2. Решение за търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – употребяван товарен автомобил, марка „Фолксваген“
3. Покана за търг за автомобил „Фолксваген“
4. Заповед за спечелил търга – Гараж 75 кв.м. – Лозово
5. Решение Полумасивна сграда – гараж, застроена площ – 75,00 кв.м., находящ се в имот пл. №385, кв. 32, кв. Лозово, гр. Бургас 23.11.2016 г.
6. Покана Полумасивна сграда – гараж, застроена площ – 75,00 кв.м., находящ се в имот пл. №385, кв. 32, кв. Лозово, гр. Бургас 23.11.2016 г.
7. Протокол №1 за търг с тайно наддаване Лозово от 09.12.2016 г.
8. Решение Полумасивна сграда – гараж, застроена площ – 75,00 кв.м., находящ се в имот пл. №385, кв. 32, кв. Лозово, гр. Бургас
9. Покана Полумасивна сграда – гараж, застроена площ – 75,00 кв.м., находящ се в имот пл. №385, кв. 32, кв. Лозово, гр. Бургас
10. Протокол №4 Полумасивна сграда – гараж, застроена площ – 75,00 кв.м., находящ се в имот пл. №385, кв. 32, кв. Лозово, гр. Бургас
11. Протокол за Търговски обект с площ 61 кв.м., полумасивна сграда с идентификатор 39459,503,84,43, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
12. Решение за Търговски обект с площ 61 кв.м., полумасивна сграда с идентификатор 39459,503,84,43, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
13. Покана за Търговски обект с площ 61 кв.м., полумасивна сграда с идентификатор 39459,503,84,43, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
14. Протокол Търговски обект № 2 с площ 15 кв.м., идентификатор 39459,503,84,42, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
15. Решение Търговски обект № 2 с площ 15 кв.м., идентификатор 39459,503,84,42, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
16. Покана Търговски обект № 2 с площ 15 кв.м., идентификатор 39459,503,84,42, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
17. Протокол – Търговски обект № 1 с площ 15 кв.м., идентификатор 39459,503,84,42, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
18.Решение – Търговски обект № 1 с площ 15 кв.м., идентификатор 39459,503,84,42, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
19. Покана Търговски обект № 1 с площ 15 кв.м., идентификатор 39459,503,84,42, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик

Close Menu