Обща информация

Информация по чл. 21 ППЗПП

ЕИК: 175030371
Наименование: „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“
Правна форма на предприятието: ЕАД
Седалище и адрес на управление: гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, ет. 5
Предмет на дейност на предприятието: Стопанисване и експлоатация на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, експлоатация на спортни съоръжения, туроператорска и агентска дейност, представителство и посредничество, спорт, хотелиерство и ресторантьорство, туристически, рекламни и други услуги, организиране и провеждане на детски и ученически отдих и спорт, конгреси, конференции, семинари, обучения и други прояви, както и други дейности и услуги, не забранени със закон.
Код на основна икономическа дейност по КИД 2008: Туристическо и друго краткосрочно настаняване – 55.20
Капитал: 22931737 лв.
Разпределение на капитала: 22931737 броя поименни акции, с право на един глас, всяка с номинална стойност 01.00 лв.
Размер на участието в капитала: 100% държавно участие
Съвет на директорите:
1. БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ – Председател на СД;
2. ПАНТЕЛЕЙ СТОЯНОВ МЕМЦОВ – Изпълнителен член на СД/ Изпълнителен директор;
3. МАРИЯНА ИВАНОВА ВОДЕНИЧАРОВА – Член на СД.
УОС ЕАД е средно предприятие по смосъла на чл. 19, ал. 4 от Закона за счетоводството.
Счетоводните стандарти, които предприятието прилага:
НСС
Орган, упражняващ правата на държавата в предприятието: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, БЪЛГАРИЯ
Информация относно прилагането на правилата и наличието на концентрация по чл. 28, ал. 5 ППЗПП: Прилагат се

 

Информацията е актуална към 15.09.2022г., 12:56ч.

Close Menu