Годишни отчети

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Одобрена с Решение по т. 1 от Протокол № 0723-38/11.08.2023г. от заседание на едноличния собственик на капитала на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД.
1. ГФО 2022, 29.08.2023г., 12:17ч.;
2. Годишен доклад за дейността, 29.08.2023г., 12:17ч.;
3. Доклад на независим одитор, 29.08.2023г., 12:17ч.

Одобрена с Решение по т. 1 от Протокол № 0723-57/14.12.2022г. от заседание на едноличния собственик на капитала на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД.
1. ГФО 2021, 20.12.2022г., 16:22ч.;
2. Годишен доклад за дейността, 20.12.2022г., 16:22ч.;
3. Доклад на независим одитор, 20.12.2022г., 16:23ч.

Close Menu