Бизнес програма

Бизнес програма
Бизнес програмата е приета с Решение по т. 5 от Протокол № 10/20.05.2022г. от заседание на СД на „УОС“ ЕАД и е актуализирана с Решение по т. 1 от Протокол № 15/10.08.2022г. от заседание на СД на Дружеството.
Програмата е одобрена по реда на чл. 57, ал. 6 ППЗПП с Решение по т. 1 от Протокол № 0723-70/14.12.2022г. от заседание на едноличния собственик на капитала на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД.

Close Menu