НОВИНИ

Търг за отдаване под наем на Търговски обект с площ – 220,00 кв.м., представляващ част от сграда, построена в ПИ 39459.502.168, находящ се в с.Кранево, община Балчик /почивна база Търговище/.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 14, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Решение на СД на „Ученически отдих и спорт” ЕАД – Протокол №9/31.05.2016 г., т. 3 от Дневния ред и съгласно извършена експертна оценка на недвижимия имот от независим лицензиран оценител:

ОБЯВЯВА:

I. Откривам провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, с данни за имота, както следва: Търговски обект с площ – 220,00 кв.м., представляващ част от сграда, построена в ПИ 39459.502.168, находящ се в с.Кранево, община Балчик /почивна база Търговище/.

II. Наемното правоотношение да е за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора със спечелилия участник.

III. Tъргът да се проведе на  29.07.2016 г. от 11:30 часа в присъствието на участниците или упълномощени представители, на адрес: „Ученически отдих и спорт” ЕАД, Централно управление гр.София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 5. Търгът е с тайно наддаване в открито заседание.

IV. Начална месечна наемна цена за имота: 167,00 лева /сто шестдесет и седем лв. / без ДДС, като в цената не се включват разходите за консумативи.

V.  Стъпка за наддаване в търга е 10% от първоначалната тръжна наемна цена.

VI. Цена на тръжна документация: 20 лева ( двадесет лева) без ДДС, като тази сума не се възстановява. Тръжната документация може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, считано от 14.07.2016 г. до 28.07.2016 г. на адрес: БУО - Добрич към „Ученически отдих и спорт” ЕАД, ул.“Даме Груев” 7. Заплащането на тръжната документация се извършва на място в касата на БУО - Добрич към „Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр. Добрич, ул.“Даме Груев” 7 или по банков път по сметка на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, както следва:

Банка ДСК ЕАД- клон 2118

IBAN BG75STSA93000008964644

BIC STSABGSF

VII. Размер на гаранционния депозит: Кандидатите следва да внесат депозит в размер на  лева 84,00 лева (осемдесет и четири лв.) без ДДС, който се внася по банкова сметка на „Ученически отдих и спорт” ЕАД: Банка ДСК ЕАД- клон 2118, IBAN BG75STSA93000008964644, BIC STSABGSF, или на място в касата на БУО - Добрич към „Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр. Добрич, ул.“Даме Груев” 7, платим най - късно до 17:00 часа на 28.07.2016 г.

VIII. Оглед на недвижимия имот, предмет на търга може да се извърши всеки работен ден, считано от 14.07.2016 г.  до 28.07.2016 г. (включително) от 10:00 часа до 16:00 часа, но не по-късно от 12:00 часа на работният ден, предхождащ деня на търга. Огледът се заявява с предварителна уговорка с ръководителя на Звено ЕПБ - Варна към „Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр. гр. Добрич, ул.“Даме Груев” 7 на следните телефони за контакт  - 058/604 539 и мобилен телефон 0885 353 101, като е необходимо представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 17:00 часа на 28.07.2016 г.  в офиса на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, Централно управление гр.София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 5.

В случай, че на 29.07.2016 г. в 11:30 часа не се явят кандидати, търгът се обявява за непроведен и се провежда повторно при същите условия на 02.08.2016 г. от 11:00 часа, на същото място и при същите условия.

Търгът е обявен във вестник „Сега” в съответствие с разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от ПРУПДТДДУК.

 

 

ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА                                      /.................................................../

 Изпълнителен директор на                                  Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

„Ученически отдих и спорт” ЕАД