НОВИНИ

Търг за отдаване под наем Търговски обект с площ 61 кв.м., полумасивна сграда с идентификатор 39459,503,84,43, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 14, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Решение на СД на „Ученически отдих и спорт” ЕАД – Протокол №9/31.05.2016 г., т. 3 от Дневния ред и съгласно извършена експертна оценка на недвижимия имот от независим лицензиран оценител:

ОБЯВЯВА:

I. Откривам провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, с данни за имота, както следва: Търговски обект с площ 61 кв.м., полумасивна сграда с идентификатор 39459,503,84,43, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик.

II. Наемното правоотношение да е за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора със спечелилия участник.

III. Tъргът да се проведе на  29.07.2016 г. от 11:30 часа в присъствието на участниците или упълномощени представители, на адрес: „Ученически отдих и спорт” ЕАД, София бул. „Цариградско шосе” 125 бл. 5.  Търгът е с тайно наддаване в открито заседание.

IV. Начална месечна наемна цена за имота: 334,00 лева /триста тридесет и четири лева/ без ДДС, като в цената не се включват разходите за консумативи.

V.  Стъпка за наддаване в търга е 10% от първоначалната тръжна наемна цена.

VI. Цена на тръжна документация: 20 лева ( двадесет лева) без ДДС, като тази сума не се възстановява. Тръжната документация може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, считано от 14.07.2016 г. до 28.07.2016 г. на адрес: гр. Добрич, ул. „Даме Груев” № 7, БУО - Добрич към „Ученически отдих и спорт” ЕАД. Заплащането на тръжната документация се извършва на място в касата на БУО Добрич към „Ученически отдих и спорт” ЕАД или по банков път по сметка на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, както следва:

Банка ДСК ЕАД- клон 2118

IBAN BG75STSA93000008964644

BIC STSABGSF

VII. Размер на гаранционния депозит: Кандидатите следва да внесат депозит в размер на  лева 167,00 лева (сто шестдесет и седем лева и нула стотинки) без ДДС, който се внася по банкова сметка на „Ученически отдих и спорт” ЕАД: Банка ДСК ЕАД- клон 2118, IBAN BG75STSA93000008964644, BIC STSABGSF, или на място на касата на БУО – Добрич към „Ученически отдих и спорт” ЕАД, с адрес гр. Добрич, ул. „Даме Груев” № 7, платим най - късно до 16:00 часа на 28.07.2016 г.

VIII. Оглед на недвижимия имот, предмет на търга може да се извърши всеки работен ден, считано от 14.07.2016 г.  до 28.07.2016 г. (включително) от 10:00 часа до 16:00 часа, но не по-късно от 12:00 часа на работният ден, предхождащ деня на търга. Огледът се заявява с предварителна уговорка с ръководителя на БУО - Добрич към „Ученически отдих и спорт” ЕАД, с адрес гр. Добрич, ул. „Даме Груев” № 7 на следния мобилен телефон – 0887 217 781, като е необходимо представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 17:00 часа на 28.07.2016 г.  в „Ученически отдих и спорт” ЕАД, София бул. „Цариградско шосе” 125 бл. 5.

В случай, че на 29.07.2016 г. в 11:30 часа не се явят кандидати, търгът се обявява за непроведен и се провежда повторно при същите условия на 02.08.2016 г. от 11:00 часа, на същото място и при същите условия.

Търгът е обявен във вестник „Сега” в съответствие с разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от ПРУПДТДДУК.

 

 

ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА                                      /.................................................../

 Изпълнителен директор на                                  Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

„Ученически отдих и спорт” ЕАД