НОВИНИ

ОБЯВА

Във връзка с чл. 4 на приетите Вътрешни правила за реда за изпълнение на правомощията на Министъра на образованието и науката, в качеството му на едноличен собственик на капитала в едноличните търговски дружества с държавно участие на капитала набираме оферти за извършване на одит на годишния финансов отчет за 2016 г. на „Ученически отдих и спорт” ЕАД. Офертата трябва да съдържа:

  1. Кратко представяне и досегашен опит в одитиране на дружества. Номер, под който са вписани в Публичния регистър на ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ - СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
  2. Ценова оферта за извършване на одит на годишния финансов отчет за 2016 г. на „Ученически отдих и спорт” ЕАД.

Офертите да бъдат представени в Дружеството София, бул. ”Цариградско шосе” № 125, бл. 5 до 17.00 часа на 14 юли 2016 г.

Дата: 11.07.2016 г.