НОВИНИ

Покана за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обект - собственост на "УОС" ЕАД

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

„УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ” ЕАД

 

1113, гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 5, тел./факс: (+359) 02/973 33 28

ПОКАНА ЗА ТЪРГ                              

 

        На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 14, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Решение на СД на „Ученически отдих и спорт” ЕАД – Протокол № 7/29.05.2015 г., т. 1 от Дневния ред  и съгласно извършена експертна оценка на недвижимия имот от независим лицензиран оценител:

ОБЯВЯВА:

 I. Откривам провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, с данни за имота, както следва: Търговски обект, с площ от 150 кв.м., масивна монолитна конструкция, стоманобетонен скелет и фундаменти, представляващ част от недвижим имот, а именно: Хотел „Невен”, с. Кранево, обл. Добрич, ул. „Шипка”1.

II. Наемното правоотношение да е за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора със спечелилия участник.

III. Tъргът да се проведе на 07.07.2015г. от 10:30 часа в присъствието на участниците или упълномощени представители, на адрес: „Ученически отдих и спорт” ЕАД, Звено ЕПБ – Варна 9000, ул. „Христо Великов” 37, ет. 1, ап. 5. Търгът е с тайно наддаване в открито заседание.

IV. Начална месечна наемна цена за имота: 250,00 лева /двеста и петдесет/ лева без ДДС, като в цената не се включват разходите за консумативи.

V.  Стъпка за наддаване в търга е 10% от първоначалната тръжна наемна цена.

VI. Цена на тръжна документация: 20 лева ( двадесет лева) без ДДС, като тази сума не се възстановява. Тръжната документация може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, считано от 18.06.2015г. до 02.07.2015г. на адрес: Звено ЕПБ – Варна 9000, ул. „Христо Великов” 37, ет. 1, ап. 5. Заплащането на тръжната документация се извършва на място в касата на Звено ЕПБ – Варна към „Ученически отдих и спорт” ЕАД или по банков път по сметка на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, както следва:

Банка ДСК ЕАД- клон 2118

IBAN BG75STSA93000008964644

BIC STSABGSF

VII. Размер на гаранционния депозит: Кандидатите следва да внесат депозит в размер на  лева 125,00 лева (сто двадесет и пет) без ДДС, който се внася по банкова сметка на „Ученически отдих и спорт” ЕАД: Банка ДСК ЕАД- клон 2118, IBAN BG75STSA93000008964644, BIC STSABGSF, или на място на касата на Звено ЕПБ – Варна 9000, ул. „Христо Великов” 37, ет. 1, ап. 5, платим най - късно до 16:00 часа на 02.07.2015 г.

VIII.  Оглед на недвижимия имот, предмет на търга може да се извърши всеки работен ден, считано от 19.06.2015г.  до 02.07.2015г. (включително) от 10:00 часа до 16:00 часа, но не по-късно от 12:00 часа на работният ден, предхождащ деня на търга. Огледът се заявява с предварителна уговорка с ръководителя на Звено ЕПБ – Варна 9000, ул. „Христо Великов” 37, ет. 1, ап. 5 на следните телефони за контакт  - 052/632295 и мобилен телефон - 0885460179, като е необходимо представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

      Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16:00 часа на 02.07.2015г.  в офиса на Звено ЕПБ – Варна 9000, ул. „Христо Великов” 37, ет. 1, ап. 5.

       В случай, че на 07.07.2015г. в 10:30 часа не се явят кандидати, търгът се обявава за непроведен и се провежда повторно при същите условия на 08.07.2015 г. от 13:00 часа, на същото място и при същите условия.

Търгът е обявен във вестник „Новинар” в съответствие с разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от ПРУПДТДДУК.