НОВИНИ

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект Павилион за пакетирани стоки. ПБ "Равда Пловдив"

ПОКАНА ЗА ТЪРГ                                          

        На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 14, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Решение на СД на „Ученически отдих и спорт” ЕАД – Протокол № 7/29.05.2015 г., т. 1 от Дневния ред  и съгласно извършена експертна оценка на недвижимия имот от независим лицензиран оценител:

ОБЯВЯВА:

 I. Откривам провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, с данни за имота, както следва: Павилион за пакетирани стоки, с площ от 6,00 кв.м., метална конструкция, състояща се от търговско помещение и склад, находящ се в Почивна база „Равда – Пловдив”, с. Равда, Община Несебър.

II. Наемното правоотношение да е за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора със спечелилия участник.

III. Tъргът да се проведе на  17.06.2015г. от 11:30 часа в присъствието на участниците или упълномощени представители, на адрес: „Ученически отдих и спорт” ЕАД, Звено ЕПБ- Бургас, гр. Бургас, ул. „Гладстон” № 150. Търгът е с тайно наддаване в открито заседание.

IV. Начална месечна наемна цена за имота: 38,00 лева /тридесет и осем/ без ДДС, като в цената не се включват разходите за консумативи.

V.  Стъпка за наддаване в търга е 10% от първоначалната тръжна наемна цена.

VI. Цена на тръжна документация: 20 лева ( двадесет лева) без ДДС, като тази сума не се възстановява. Тръжната документация може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, считано от 01.06.2015г. до 15.06.2015г. на адрес: гр. Бургас, ул. „Гладстон” № 150, Звено ЕПБ - Бургас към „Ученически отдих и спорт” ЕАД. Заплащането на тръжната документация се извършва на място в касата на Звено ЕПБ - Бургас към „Ученически отдих и спорт” ЕАД или по банков път по сметка на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, както следва:

Банка ДСК ЕАД- клон 2118

IBAN BG75STSA93000008964644

BIC STSABGSF

VII. Размер на гаранционния депозит: Кандидатите следва да внесат депозит в размер на  лева 19,00 лева (деветнадесет) без ДДС, който се внася по банкова сметка на „Ученически отдих и спорт” ЕАД: Банка ДСК ЕАД- клон 2118, IBAN BG75STSA93000008964644, BIC STSABGSF, или на място на касата на Звено ЕПБ - Бургас към „Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Гладстон” № 150, платим най - късно до 16:00 часа на 15.06.2015 г.

VIII.  Оглед на недвижимия имот, предмет на търга може да се извърши всеки работен ден, считано от 01.06.2015г.  до 15.06.2015г. (включително) от 10:00 часа до 16:00 часа, но не по-късно от 12:00 часа на работният ден, предхождащ деня на търга. Огледът се заявява с предварителна уговорка с ръководителя на Звено ЕПБ - Бургас към „Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Гладстон” № 150 на следните телефони за контакт  - 058/604 539 и мобилен телефон - 0885 353 101., като е необходимо представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

      Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16:00 часа на 15.06.2015г.  в офиса на Звено ЕПБ - Бургас към „Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Гладстон” № 150.

       В случай, че на 17.06.2015г. в 11:30 часа не се явят кандидати, търгът се обявава за непроведен и се провежда повторно при същите условия на 19.06.2015 г. от 11:00 часа, на същото място и при същите условия.

Търгът е обявен във вестник „Новинар” в съответствие с разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от ПРУПДТДДУК.

 

 

                                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ...........................................

                                                                                                            ТЕОДОРА ИЛИЕВА

                                                                                           /заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД/