НОВИНИ

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект Барче-сезонно, Почивна база „Атия”

 

ПОКАНА ЗА ТЪРГ                                           

        На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), чл. 14, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Решение на СД на „Ученически отдих и спорт” ЕАД – Протокол № 7/29.05.2015 г., т. 1 от Дневния ред  и съгласно извършена експертна оценка на недвижимия имот от независим лицензиран оценител:

ОБЯВЯВА:

 I. Откривам провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, с данни за имота, както следва: самостоятелен обект Барче-сезонно с площ от 50.00 кв. м. (петдесет квадратни метра) и прилежаща площ от 20 кв. м.  (двадесет квадратни метра) представляваща- вътрешен двор, находящ се на партерния етаж на Почивна база „Атия” в четириетажна масивна сграда, построена в имот № 009002, в землището на кв. „Крайморие”, местност „Отманли”, гр. Бургас, ведно с оборудването: маси, столове и сепарета и обслужващата зона с хладилни врати, работни плотове и мивки.

II. Наемното правоотношение да е за срок от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора със спечелилия участник.

III. Tъргът да се проведе на  16.06.2015г. от 11:30 часа в присъствието на участниците или упълномощени представители, на адрес: „Ученически отдих и спорт” ЕАД, Звено ЕПБ- Бургас, гр. Бургас, ул. „Гладстон” № 150. Търгът е с тайно наддаване в открито заседание.

IV. Начална месечна наемна цена за имота: 80 лева (осемдесет лева) без ДДС, като в цената не се включват разходите за консумативи.

V.  Стъпка за наддаване в търга е 10% от първоначалната тръжна наемна цена.

VI. Цена на тръжна документация: 20 лева ( двадесет лева) без ДДС, като тази сума не се възстановява. Тръжната документация може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, считано от 01.06.2015г. до 15.06.2015г. на адрес: гр. Бургас, ул. „Гладстон” № 150, Звено ЕПБ - Бургас към „Ученически отдих и спорт” ЕАД. Заплащането на тръжната документация се извършва на място в касата на Звено ЕПБ - Бургас към „Ученически отдих и спорт” ЕАД или по банков път по сметка на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, както следва:

Банка ДСК ЕАД- клон 2118

IBAN BG75STSA93000008964644

BIC STSABGSF

VII. Размер на гаранционния депозит: Кандидатите следва да внесат депозит в размер на 40 лева (четиридесет лева) без ДДС, който се внася по банкова сметка на „Ученически отдих и спорт” ЕАД: Банка ДСК ЕАД- клон 2118, IBAN BG75STSA93000008964644, BIC STSABGSF, или на място на касата на Звено ЕПБ - Бургас към „Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Гладстон” № 150, платим най - късно до 16:00 часа на 15.06.2015 г.

VIII.  Оглед на недвижимия имот, предмет на търга може да се извърши всеки работен ден, считано от 01.06.2015г.  до 15.06.2015г. (включително) от 10:00 часа до 16:00 часа, но не по-късно от 12:00 часа на работният ден, предхождащ деня на търга. Огледът се заявява с предварителна уговорка с ръководителя на Звено ЕПБ - Бургас към „Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Гладстон” № 150 на следните телефони за контакт  - 058/604 539 и мобилен телефон - 0885 353 101., като е необходимо представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

      Краен срок за приемане на заявленията за участие: до 16:00 часа на 15.06.2015г.  в офиса на Звено ЕПБ - Бургас към „Ученически отдих и спорт” ЕАД, гр. Бургас, ул. „Гладстон” № 150.      

В случай, че на 16.06.2015г. в 11:30 часа не се явят кандидати, търгът се обявава за непроведен и се провежда повторно при същите условия на 18.06.2015 г. от 11:00 часа, на същото място и при същите условия.

Търгът е обявен във вестник „Новинар” в съответствие с разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от ПРУПДТДДУК.

 

                                                 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ...........................................

                                                                                                            ТЕОДОРА ИЛИЕВА

                                                                                           /заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД/