Обществени поръчки

1. Решение за откриване на процедура-02.03.2020г-17.29ч.
2. Обявление за поръчка, 02.03.2020г., 17.29ч.;
3. Документация-Част-1-02.03.2020г,17.29ч.
4. Документация, Част 2, 02.03.2020г., 17.29ч.;
5. Образци на документи, 02.03.2020г., 17.29ч;
6. Espd-request, 04.03.2020г., 10.00ч.;
7. Протокол № 1 от работата на Комисия, 09.04.2020г., 14.15ч.;
8. Съобщение за отваряне на ценови предложения, 24.04.2020г., 15.35ч.;
9. Протокол № 2 от работата на Комисия, 20.05.2020г., 17.25ч.;
10. Протокол № 3 от работата на Комисия, 20.05.2020г., 17.25ч.;
11. Доклад от работата на Комисия, 20.05.2020г., 17.26ч.;
12. Решение за избор на изпълнител, 20.05.2020г., 17.26ч.;
13. Договор за Обособена позиция № 1, 13.07.2020г., 17.21ч.;
13.1. Техническо предложение за Обособена позиция № 1, 13.07.2020г., 17.21ч.;
13.2. Ценово предложение за обособена позиция № 1, 13.07.2020г., 17.21ч.;
14. Договор за Обособена позиция № 2, 13.07.2020г., 17.21ч.;
14.1. Техническо предложение за Обособена позиция № 2, 13.07.2020г., 17.22ч.;
14.2. Ценово предложение за обособена позиция № 2, 13.07.2020г., 17.22ч.;

1. Решение, 21.02.2020г., 11.05ч.
2. Покана, 21.02.2020г., 11.05ч.
3. Приложени образци на документи_1, 21.02.2020г., 11.05ч.
4. Приложени образци на документи 2 – КСС, 21.02.2020г.-11.05ч.
5. Съобщение – отваряне ценови оферти, 12.03.2020г., 17.19ч.
6. Протокол от работата на Комисия, 17.03.2020г., 16.58ч.
7. Доклад от работата на Кимисия, 17.03.2020г., 16.58ч.
8. Решение за избор на изпълнител, 17.03.2020г., 16.59ч.
9. Договор за ОП № 1, 04.05.2020г., 17.00ч.
9.1. Ценово предложение за ОП № 1, 04.05.2020г., 17.00ч.
9.2. Техническо предложение за ОП № 1, 04.05.2020г., 17.00ч.
9.3. Линеен график за ОП № 1, 04.05.2020г., 17.00ч.
10. Договор за ОП № 7 , 04.05.2020г., 17.01ч.
10.1. Ценово предложение за ОП № 7, 04.05.2020г., 17.01ч.
10.2. Техническо предложение за ОП № 7, 04.05.2020г., 17.01ч.
10.3. Линеен график за ОП № 7, 04.05.2020г., 17.01ч.
11. Договор за ОП № 2, 04.05.2020г., 17.02ч.
11
.1. Ценово предложение за ОП № 2, 04.05.2020г., 17.02ч.
11.2. Техническо предложение за ОП № 2, 04.05.2020г., 17.02ч.
11.3. Линеен график за ОП № 2, 04.05.2020г., 17.02ч.
12. Договор за ОП № 5, 04.05.2020г., 17.03ч.
12.1. Ценово предложение за ОП № 5, 04.05.2020г., 17.03ч.
12.2. Техническо предложение за ОП № 5, 04.05.2020г., 17.03ч.
12.3. Линеен график за ОП № 5, 04.05.2020г., 17.03ч.
13. Договор за ОП № 6, 04.05.2020г., 17.04ч.
13.1. Ценово предложение за ОП № 6, 04.05.2020г., 17.04ч.
13.2. Техническо предложение за ОП № 6, 04.05.2020г., 17.04ч.
13.3. Линеен график за ОП № 6, 04.05.2020г., 17.04ч.
14. Договор за ОП № 4, 04.05.2020г., 17.05ч.
14.1. Ценово предложение за ОП № 4, 04.05.2020г., 17.06ч.
14.2. Техническо предложение за ОП № 4, 04.05.2020г., 17.06ч.
14.3. Линеен график за ОП № 4, 04.05.2020г., 17.06ч.
15. Договор за ОП № 3, 07.05.2020г., 17.22ч.
15.1. Ценово предложение за ОП № 3,, 07.05.2020г., 17.22ч.
15.2. Техническо предложение за ОП № 3, 07.05.2020г., 17.22ч.
15.3. Линеен график за ОП № 3, 07.05.2020г., 17.23ч.

1. Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги №ПО-04-59/05.09.2019г., 07.10.2019г.,13:50 ч.
2. Доклад за обследване на енергийна ефективност – Приложение №5 към Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги № ПО-04-59/05.09.2019г., 07.10.2019, 13:52
3. Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги №ПО-04-58/05.09.2019г., 07.10.2019г.,13:45ч.
4. Доклад за обследване на енергийна ефективност – Приложение №5 към Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги № ПО-04-58/05.09.2019г., 07.10.2019, 13:48ч.
5. Техническа спецификация – Приложение №1 към договори за възлагане на обществена поръчка за усуги № ПО-04-58/05.09.2019г. и № ПО-04-59/05.09.2019г., 07.10.2019, 13:38ч.
6. Решение за избор на Изпълнител, 21.08.2019г., 16:41ч. №1 към договори за възлагане на обществена поръчка за усуги № ПО-04-58/05.09.2019г. и № ПО-04-59/05.09.2019г., 07.10.2019, 13:38ч.
7. Доклад от работата на комисията, 21.08.2019г., 16:40ч.
8. Протокол № 2, 21.08.2019г., 16:38ч.
9. ПРОТОКОЛ №1 по чл. 54, ал. 7 ОТ ППЗОП, 21.08.2019г., 16:36ч.
10. Писмо за отваряне на ценови предложения, 12.08.2019г., 10:30ч.
11. ЕЕДОП, 12.07.2019г., 17:02ч.
12. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В СГРАДИ СТОПАНИСВАНИ ОТ „УОС“ ЕАД В ГР. АПРИЛЦИ“-част 3, 12.07.2019
13. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В СГРАДИ СТОПАНИСВАНИ ОТ „УОС“ ЕАД В ГР. АПРИЛЦИ“-част 2, 12.07.2019
14. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В СГРАДИ СТОПАНИСВАНИ ОТ „УОС“ ЕАД В ГР. АПРИЛЦИ“-част 1, 12.07.2019
15. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В СГРАДИ СТОПАНИСВАНИ ОТ „УОС“ ЕАД В ГР. АПРИЛЦИ“, 12.07.2019г., 17
16. Обявление за поръчка, 12.07.2019г., 17:02ч.
17. Решение за откриване на процедура, 12.07.2019г., 17:02ч.

1. Договор № ПО-04-85 от 05.08.2016г. , 05.08,2016г., 17:16ч.
2. Договор № ПО-04-81 от 26.07.2016г., 26.07.2016г., 17:24ч.
3. Решение за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД – летен сезон 2016 г., 2017 г. и 2018 г.
4. ПрПротокол 4 за разглеждане и оценка на Финансовите предложения в Плик №3 на допуснатите участници, 29.06.2016г, 17:12ч.
5. Съобщение за отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите до този етап участници в обществената поръчка, 24.06.2016г., 17:09ч.
6. Протокол 3 за разглеждане и оценка на Техническите предложения в Плик №2 на допуснатите участници, 23.06.2016г., 16:55ч.
7. Протокол 2 за разглеждане на допълнително представените документи от участниците, 15.06.2016г., 17:13ч.
8. ПРОТОКОЛ N 1 от заседание на комисията за провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД – летен сезон 2016, 2017 и 2018г.“ в две обособени позиции, 26.
9. ОТГОВОР ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ – УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В ПОЧИВНИ БАЗИ, СОБСТВЕНОСТ НА „УОС“ ЕАД – ЛЕТЕН СЕЗОН 2016,2017 И 2018 ГОДИНИ“ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
10. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД – летен сезон 2016,2017 и 2018 години“ в две обособени позиции, 19.04.2016г., 17:00ч.
11. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на „УОС” ЕАД – летен сезон 2016, 2017 и 2018 години” в две обособени позиции, 19.04.2016г., 17:00ч.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД – летен сезон 2016,2017 и 2018 години“ в две обособени позиции, 19.04.2016 г.
13. РРЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД – летен сезон 2016,2017 и 2018 години“ в две обособени позиции, 19.04.2016г., 17:00ч.

Публични покани

1. Договор за възлагане на обществена поръчка №ПО-04-50/08.08.2019г., 05.09.2019г.,13:45 ч.
2. Техническа спецификация – Приложение №1 към договор за възлагане на обществена поръчка № ПО-04-50/08.08.2019г., 05.09.2019г.,13:50ч.
3. Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение №2 към договор за възлагане на обществена поръчка № ПО-04-50/08.08.2019г., 05.09.2019г.,13:52ч.
4. Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение №3 към договор за възлагане на обществена поръчка № ПО-04-50/08.08.2019г., 05.09.2019г.,13:54ч.
5. Писмо до участниците в обществената поръчка, дата: 26.07.2019г., час: 15:18
6. Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП, дата: 26.07.2019г., час: 15:15
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА „УОС” ЕАД” – част 2, дата: 12.07.2019г., час: 17:05
8. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА „УОС” ЕАД” – част 1, дата: 12.07.2019г., час: 17:03
9. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА „УОС” ЕАД”, дата: 12.07.2019г., час: 17:00

1. Протокол №1 на комисията по обществена поръчка Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, по обособена позиция №1
2. Договор по обособена позиция №1
3. Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти
4. Съобщение за датата на отваряне и оповестяването на ценовите оферти
5. Документация за участие в ОП по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на УОС ЕАД по две обособени позиции
6. Образци за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява ОП с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на УОС ЕАД две обособени позиции
7. Обява за събиране на оферти в процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на УОС ЕАД по две обособени позиции

1. Споразумение за прекратяване на Договор по обособена позиция №1
2. Договор по обособена позиция №1
3. Договор по обособена позиция №2
4. Договор по обособена позиция №3
5. Договор по обособена позиция №4
6. Договор по обособена позиция №5
7. Протокол №1 на комисията по обществена поръчка Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, по обособени позиции
8. Съобщение относно датата на отваряне на обществената поръчка
9. Образци за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
10. Документация за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
11. Обява за събиране на оферти в процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД

1. Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 ЗОП, 2016 г.
2. Договор с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
3. Доклад на комисията по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
4. Протокол №5 на комисията по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
5. Отваряне и оповестяване на ценовите предложения по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
6. Протокол №4 на комисията по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
7. Протокол №3 на комисията по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
8. Протокол №2 на комисията по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
9. Протокол №1 на комисията по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
10. Разяснение №2 относно техническото оборудване по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
11. Разяснение относно броя на техническото оборудване по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
12. Документация за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
13. Образци за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
14. Обява за събиране на оферти в процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”

1. Протокол на комисията по обществена поръчка Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, по обособени позиции
2. Документация за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
3. Образци за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
4. Обява за събиране на оферти в процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
5. Протокол №1 от зас. на комисията за разглеждане, оценка и класиране на пол.оферти в ред за възлагане на общ.поръчка чрез събиране на оферти с обява,с предмет „Осъщ. на денонощна физ. охрана с осигуряване на пропускв. режим на 4 обекта,собственост на УОС ЕАД

1. Протокол: Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД 2. Съобщение 3 „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД” 3. Съобщение 2 „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД” 4. Протокол 5. Съобщение 1 „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД” 6. Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД – ОБРАЗЦИ 2016 7. Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД – Приложение 1 2016 8. Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД – Публична покана 2016 9. Покана за участие в Конкурс „Избор на независим оценител“ 10. Обявление 2016 11. Съобщение 12. Приложения 13. Публична покана 14. Приложение 1 към Публична покана 15. Протокол

Търгове

1. Заповед за спечелил търга за автомобил „Фолксваген“
2. Решение за търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – употребяван товарен автомобил, марка „Фолксваген“
3. Покана за търг за автомобил „Фолксваген“
4. Заповед за спечелил търга – Гараж 75 кв.м. – Лозово
5. Решение Полумасивна сграда – гараж, застроена площ – 75,00 кв.м., находящ се в имот пл. №385, кв. 32, кв. Лозово, гр. Бургас 23.11.2016 г.
6. Покана Полумасивна сграда – гараж, застроена площ – 75,00 кв.м., находящ се в имот пл. №385, кв. 32, кв. Лозово, гр. Бургас 23.11.2016 г.
7. Протокол №1 за търг с тайно наддаване Лозово от 09.12.2016 г.
8. Решение Полумасивна сграда – гараж, застроена площ – 75,00 кв.м., находящ се в имот пл. №385, кв. 32, кв. Лозово, гр. Бургас
9. Покана Полумасивна сграда – гараж, застроена площ – 75,00 кв.м., находящ се в имот пл. №385, кв. 32, кв. Лозово, гр. Бургас
10. Протокол №4 Полумасивна сграда – гараж, застроена площ – 75,00 кв.м., находящ се в имот пл. №385, кв. 32, кв. Лозово, гр. Бургас
11. Протокол за Търговски обект с площ 61 кв.м., полумасивна сграда с идентификатор 39459,503,84,43, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
12. Решение за Търговски обект с площ 61 кв.м., полумасивна сграда с идентификатор 39459,503,84,43, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
13. Покана за Търговски обект с площ 61 кв.м., полумасивна сграда с идентификатор 39459,503,84,43, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
14. Протокол Търговски обект № 2 с площ 15 кв.м., идентификатор 39459,503,84,42, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
15. Решение Търговски обект № 2 с площ 15 кв.м., идентификатор 39459,503,84,42, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
16. Покана Търговски обект № 2 с площ 15 кв.м., идентификатор 39459,503,84,42, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
17. Протокол – Търговски обект № 1 с площ 15 кв.м., идентификатор 39459,503,84,42, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
18.Решение – Търговски обект № 1 с площ 15 кв.м., идентификатор 39459,503,84,42, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
19. Покана Търговски обект № 1 с площ 15 кв.м., идентификатор 39459,503,84,42, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик

Close Menu