Обществени поръчки

1. Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги №ПО-04-59/05.09.2019г., 07.10.2019г.,13:50 ч.
2. Доклад за обследване на енергийна ефективност – Приложение №5 към Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги № ПО-04-59/05.09.2019г., 07.10.2019, 13:52
3. Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги №ПО-04-58/05.09.2019г., 07.10.2019г.,13:45ч.
4. Доклад за обследване на енергийна ефективност – Приложение №5 към Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги № ПО-04-58/05.09.2019г., 07.10.2019, 13:48ч.
5. Техническа спецификация – Приложение №1 към договори за възлагане на обществена поръчка за усуги № ПО-04-58/05.09.2019г. и № ПО-04-59/05.09.2019г., 07.10.2019, 13:38ч.
6. Решение за избор на Изпълнител, 21.08.2019г., 16:41ч. №1 към договори за възлагане на обществена поръчка за усуги № ПО-04-58/05.09.2019г. и № ПО-04-59/05.09.2019г., 07.10.2019, 13:38ч.
7. Доклад от работата на комисията, 21.08.2019г., 16:40ч.
8. Протокол № 2 по чл.54 ал.7 от ППЗОП, 21.08.2019г., 16:38ч.
9. ПРОТОКОЛ №1 по чл. 54, ал. 7 ОТ ППЗОП, 21.08.2019г., 16:36ч.
10. Писмо за отваряне на ценови предложения, 12.08.2019г., 10:30ч.
11. ЕЕДОП, 12.07.2019г., 17:02ч.
12. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В СГРАДИ СТОПАНИСВАНИ ОТ „УОС“ ЕАД В ГР. АПРИЛЦИ“-част 3, 12.07.2019
13. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В СГРАДИ СТОПАНИСВАНИ ОТ „УОС“ ЕАД В ГР. АПРИЛЦИ“-част 2, 12.07.2019
14. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В СГРАДИ СТОПАНИСВАНИ ОТ „УОС“ ЕАД В ГР. АПРИЛЦИ“-част 1, 12.07.2019
15. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО ДОГОВОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В СГРАДИ СТОПАНИСВАНИ ОТ „УОС“ ЕАД В ГР. АПРИЛЦИ“, 12.07.2019г., 17
16. Обявление за поръчка, 12.07.2019г., 17:02ч.
17. Решение за откриване на процедура, 12.07.2019г., 17:02ч.

1. Договор № ПО-04-85 от 05.08.2016г. , 05.08,2016г., 17:16ч.
2. Договор № ПО-04-81 от 26.07.2016г., 26.07.2016г., 17:24ч.
3. Решение за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД – летен сезон 2016 г., 2017 г. и 2018 г.
4. ПрПротокол 4 за разглеждане и оценка на Финансовите предложения в Плик №3 на допуснатите участници, 29.06.2016г, 17:12ч.
5. Съобщение за отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите до този етап участници в обществената поръчка, 24.06.2016г., 17:09ч.
6. Протокол 3 за разглеждане и оценка на Техническите предложения в Плик №2 на допуснатите участници, 23.06.2016г., 16:55ч.
7. Протокол 2 за разглеждане на допълнително представените документи от участниците, 15.06.2016г., 17:13ч.
8. ПРОТОКОЛ N 1 от заседание на комисията за провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД – летен сезон 2016, 2017 и 2018г.“ в две обособени позиции, 26.
9. ОТГОВОР ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ – УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В ПОЧИВНИ БАЗИ, СОБСТВЕНОСТ НА „УОС“ ЕАД – ЛЕТЕН СЕЗОН 2016,2017 И 2018 ГОДИНИ“ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
10. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД – летен сезон 2016,2017 и 2018 години“ в две обособени позиции, 19.04.2016г., 17:00ч.
11. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на „УОС” ЕАД – летен сезон 2016, 2017 и 2018 години” в две обособени позиции, 19.04.2016г., 17:00ч.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД – летен сезон 2016,2017 и 2018 години“ в две обособени позиции, 19.04.2016 г.
13. РРЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Ученическо столово хранене в почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД – летен сезон 2016,2017 и 2018 години“ в две обособени позиции, 19.04.2016г., 17:00ч.

Публични покани

1. Договор за възлагане на обществена поръчка №ПО-04-50/08.08.2019г., 05.09.2019г.,13:45 ч.
2. Техническа спецификация – Приложение №1 към договор за възлагане на обществена поръчка № ПО-04-50/08.08.2019г., 05.09.2019г.,13:50ч.
3. Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение №2 към договор за възлагане на обществена поръчка № ПО-04-50/08.08.2019г., 05.09.2019г.,13:52ч.
4. Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение №3 към договор за възлагане на обществена поръчка № ПО-04-50/08.08.2019г., 05.09.2019г.,13:54ч.
5. Писмо до участниците в обществената поръчка, дата: 26.07.2019г., час: 15:18
6. Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП, дата: 26.07.2019г., час: 15:15
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА „УОС” ЕАД” – част 2, дата: 12.07.2019г., час: 17:05
8. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА „УОС” ЕАД” – част 1, дата: 12.07.2019г., час: 17:03
9. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА „УОС” ЕАД”, дата: 12.07.2019г., час: 17:00

1. Протокол №1 на комисията по обществена поръчка Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, по обособена позиция №1
2. Договор по обособена позиция №1
3. Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти
4. Съобщение за датата на отваряне и оповестяването на ценовите оферти
5. Документация за участие в ОП по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на УОС ЕАД по две обособени позиции
6. Образци за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява ОП с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на УОС ЕАД две обособени позиции
7. Обява за събиране на оферти в процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на УОС ЕАД по две обособени позиции

1. Споразумение за прекратяване на Договор по обособена позиция №1
2. Договор по обособена позиция №1
3. Договор по обособена позиция №2
4. Договор по обособена позиция №3
5. Договор по обособена позиция №4
6. Договор по обособена позиция №5
7. Протокол №1 на комисията по обществена поръчка Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, по обособени позиции
8. Съобщение относно датата на отваряне на обществената поръчка
9. Образци за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
10. Документация за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
11. Обява за събиране на оферти в процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД

1. Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 ЗОП, 2016 г.
2. Договор с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
3. Доклад на комисията по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
4. Протокол №5 на комисията по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
5. Отваряне и оповестяване на ценовите предложения по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
6. Протокол №4 на комисията по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
7. Протокол №3 на комисията по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
8. Протокол №2 на комисията по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
9. Протокол №1 на комисията по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
10. Разяснение №2 относно техническото оборудване по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
11. Разяснение относно броя на техническото оборудване по обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”
12. Документация за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
13. Образци за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
14. Обява за събиране на оферти в процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД през 2017 г.”

1. Протокол на комисията по обществена поръчка Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, по обособени позиции
2. Документация за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
3. Образци за участие в процедура чрез събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
4. Обява за събиране на оферти в процедура по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Пране на спално бельо за почивни бази, собственост на „УОС“ ЕАД
5. Протокол №1 от зас. на комисията за разглеждане, оценка и класиране на пол.оферти в ред за възлагане на общ.поръчка чрез събиране на оферти с обява,с предмет „Осъщ. на денонощна физ. охрана с осигуряване на пропускв. режим на 4 обекта,собственост на УОС ЕАД

1. Протокол: Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД 2. Съобщение 3 „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД” 3. Съобщение 2 „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД” 4. Протокол 5. Съобщение 1 „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД” 6. Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД – ОБРАЗЦИ 2016 7. Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД – Приложение 1 2016 8. Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в почивни бази, собственост на „Ученически отдих и спорт” ЕАД – Публична покана 2016 9. Покана за участие в Конкурс „Избор на независим оценител“ 10. Обявление 2016 11. Съобщение 12. Приложения 13. Публична покана 14. Приложение 1 към Публична покана 15. Протокол

Търгове

1. Заповед за спечелил търга за автомобил „Фолксваген“
2. Решение за търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ – употребяван товарен автомобил, марка „Фолксваген“
3. Покана за търг за автомобил „Фолксваген“
4. Заповед за спечелил търга – Гараж 75 кв.м. – Лозово
5. Решение Полумасивна сграда – гараж, застроена площ – 75,00 кв.м., находящ се в имот пл. №385, кв. 32, кв. Лозово, гр. Бургас 23.11.2016 г.
6. Покана Полумасивна сграда – гараж, застроена площ – 75,00 кв.м., находящ се в имот пл. №385, кв. 32, кв. Лозово, гр. Бургас 23.11.2016 г.
7. Протокол №1 за търг с тайно наддаване Лозово от 09.12.2016 г.
8. Решение Полумасивна сграда – гараж, застроена площ – 75,00 кв.м., находящ се в имот пл. №385, кв. 32, кв. Лозово, гр. Бургас
9. Покана Полумасивна сграда – гараж, застроена площ – 75,00 кв.м., находящ се в имот пл. №385, кв. 32, кв. Лозово, гр. Бургас
10. Протокол №4 Полумасивна сграда – гараж, застроена площ – 75,00 кв.м., находящ се в имот пл. №385, кв. 32, кв. Лозово, гр. Бургас
11. Протокол за Търговски обект с площ 61 кв.м., полумасивна сграда с идентификатор 39459,503,84,43, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
12. Решение за Търговски обект с площ 61 кв.м., полумасивна сграда с идентификатор 39459,503,84,43, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
13. Покана за Търговски обект с площ 61 кв.м., полумасивна сграда с идентификатор 39459,503,84,43, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
14. Протокол Търговски обект № 2 с площ 15 кв.м., идентификатор 39459,503,84,42, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
15. Решение Търговски обект № 2 с площ 15 кв.м., идентификатор 39459,503,84,42, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
16. Покана Търговски обект № 2 с площ 15 кв.м., идентификатор 39459,503,84,42, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
17. Протокол – Търговски обект № 1 с площ 15 кв.м., идентификатор 39459,503,84,42, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
18.Решение – Търговски обект № 1 с площ 15 кв.м., идентификатор 39459,503,84,42, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик
19. Покана Търговски обект № 1 с площ 15 кв.м., идентификатор 39459,503,84,42, построен в ПИ 39459,503,84, находящ се в с. Кранево, община Балчик

Съдържание на хармониката
Съдържание на хармониката
Close Menu